W Instytucie Pracy Socjalnej pracuje wykwalifikowana kadra naukowa. Pracownicy Instytutu prowadzą badania naukowe oraz publikują prace z zakresu pedagogiki społecznej, pedagogiki pracy, rynku pracy, pracy socjalnej, gerontologii, pomocy i integracji społecznej, rodzinnej opieki zastępczej nad dzieckiem, działań instytucjonalnych wokół problemów i kwestii społecznych oraz edukacji.

 • prof. zw. dr hab. Anna Žilová

  • University lecturer, university professor, guarantee of the study programme Social work, member of Editorial board of the journal Humanum (Poland), Pedagogia Ojcowstwa (Poland), Labor et Educatio (Poland), Dobroczynność, Filantropia i Praca Socjalna (Poland) and the journal Sociální práce/Sociálna práca (Czech republic), member of several labour union commissions in Slovakia, editorial boards, member of he Association of educators in social work and other professional and labour union commissions. Awarded in Professional and scientific area by the University of Trnava and by the Catholic university in Ružomberok. Main research focus is placed on the area of social coherence of poverty, methodology and theory of social work.

 • DR HAB. DARIUSZ ADAMCZYK, PROF. UP

  • Doktor habilitowany. Był profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kierownikiem Zakładu Wychowania Integralnego i Rewalidacji na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym tegoż Uniwersytetu oraz Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Otrzymał Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2011 roku; dwukrotnie od Rektora otrzymał Nagrodę Indywidualną II Stopnia za wyróżniające osiągnięcia naukowe. Posiada dorobek naukowy z zakresu pedagogiki, filozofii, pracy socjalnej. Zainteresowania badawcze dotyczą szeroko rozumianego wychowania, personalizmu, edukacji religijnej. Autor licznych artykułów naukowych dotyczących teologicznych i filozoficznych podstaw wychowania, etyki, pedagogiki i pedagogiki religijnej oraz problematyki społecznej.

 • DR HAB. Leszek Graniszewski, PROF. UP

  • politolog i prawnik, doktor habilitowany nauk społecznych z zakresu nauk o polityce, profesor nadzwyczajny UP. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, oddział w Warszawie, Członek Instytutu Ignacego Paderewskiego. Obszar zainteresowań naukowych związany jest z problematyką funkcjonowania systemu politycznego Polski i Unii Europejskiej, szczególnie grup interesu i lobbingu, dialogu społecznego i obywatelskiego, polityki społecznej, kapitału społecznego, a także instytucji wymiaru sprawiedliwości. Autor i współautor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz główny wykonawca i współwykonawca kilkunastu projektów badawczych. Autor ekspertyz dla Biura Analiz Sejmowych.

 • DR HAB. LYDIA LEHOCZKA, PROF. UP

  • doktor habilitowany nauk społecznych z zakresu pracy socjalnej. Profesor nadzwyczajny UP, Instytut Pracy Socjalnej - Katedra Problemów Społecznych, Resocjalizacji i Profilaktyki. Zainteresowania naukowe związane są metodologia badań społecznych, interwencja kryzysowa i wielokulturowość, jest także autorem publikacji z tego zakresu. Teksty dydaktyczne, podręcznik dla studiów UKF - ostatni okres: WYBRANE KONCEPCJE PRACY SOCJALNEJ I USŁUG SPOŁECZNYCH (2013), USŁUGI SPOŁECZNE I MISYJNE DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI (2013), ANTROPOLOGIA KULTUROWA (2013), KONCEPCJE USŁUG SPOŁECZNYCH - INTERPRETACJA WIEDZY O TEORII I PRAKTYCE USŁUG SOCJALNYCH I PORADNICTWA (2011) i dalsze publ. Tworzenie naukowych programów, przewodniczący i członek Komisji: egzaminów dla wszystkich poziomów studiów, doktor habilitowany, Profesor nadzwyczajny, przyjmowanie studentów, Akredytacji (2008), Ekspert: tworzenie „Ustawa socjalne wykluczone Wspólnoty“ (Ministerstwo pracy, spraw socjalnych i rodziny w R.S. (2010), międzynarodowego projektu „DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015“ Urząd prezydencji R.S. (2009). Recenzent prac UKF: Mieszkańcy strategią osad Romów (2011), Stosunków rodzinnych zgodnych z zasadami społecznej nauki Kościoła katolickiego (2013), Edukacja wielokulturowa w pielęgniarstwie (2013). Redaktor naukowy publikacji: Socjalne wykluczone wspólnoty (2011), Socjalna patologia (2011), Socjalna sprawiedliwośc (2012). Współpraca z ośrodkami zagranicznymi: VŠEaRS, o.p.s. Ceske Budejovice, Republika Czeska (2012) - staż wykładowa, Uniwersytet Masaryka w Brno (2012) i inne. Nagrody: UKF - Tablica pamiątkowa dla wsparcia i rozwoju Wydziału Nauk Społecznych i zdrowotnych (2011).

 • dr hab. Barbara Nowak, prof. UP

  • doktor habilitowany nauk społecznych z zakresu pracy socjalnej, profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry wychowania do pracy w Instytucie Pracy Socjalnej, członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, oddział Zakład Karny w Czarnem. Współpraca w zakresie badań naukowych z ośrodkami pomocy społecznej i zakładami karnymi, koordynator zajęć profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży. Obszar badań naukowych dotyczy historii pracy socjalnej na ziemiach polskich, w szczególności specyfiki opieki nad dzieckiem ubogim, jak również pomocy postpenitencjarnej, głownie w zakładach karnych dla kobiet i współpracy w tym zakresie z ośrodkami pomocy społecznej. Dorobek naukowy obejmuje szereg publikacji z zakresu pracy socjalnej zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym, a także z zakresu pedagogiki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka ubogiego w środowisku przedszkolnym i szkolnym, wpływu rodziny dysfunkcyjnej na jego rozwój społeczny.

 • dr hab. Norbert Gerard Pikuła, prof. UP

  • doktor habilitowany nauk społecznych z zakresu pracy socjalnej. Profesor nadzwyczajny, Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej i Kierownik Katedry Gerontologii Społecznej. Członek Rady ds. Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Członek National Initiative for the Care of the Elderly, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN/o Katowice. Stypendysta Rządu Kanadyjskiego, współpraca naukowa z Konsulatem Generalnym w Toronto. Odbył specjalistyczne staże kliniczne i naukowe w Uniwersytetach w Ottawie i Toronto. Obszar badań naukowych związany jest głównie z holistycznym modelem opieki nad seniorem oraz jakością życia osób starszych, objętych opieką długoterminową. Autor wielu publikacji z zakresu pedagogiki społecznej, rynku pracy, pedagogiki pracy, edukacji, pracy socjalnej i gerontologii, a także badań porównawczych oscylujących wokół problematyki osamotnienia seniorów kanadyjskich i polskich.

 • dr hab. Ireneusz Marian Świtała, dr h. c. prof. UP, Dziekan Wydziału Pedagogicznego

  • doktor habilitowany nauk humanistycznych z zakresu filozofii, profesor nadzwyczajny UP, Dziekan Wydziału Pedagogicznego, kierownik Katedry Etyki Pracy Socjalnej i Polityki Społecznej. Autor wielu książek i artykułów naukowych opublikowanych w kraju i za granicą, cytowany w pismach krajowych i zagranicznych, recenzent licznych publikacji, brał czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych. Członek komisji egzaminacyjnej języka włoskiego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek powołany przez Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach; Członek Rady Naukowej pisma wydawanego przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Legnicy; Członek Komisji Filozofii i Socjologii PAN oddział w Katowicach; Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oddział w Częstochowie; Członek Włoskiego Towarzystwa Filozoficznego; Członek Fundacji Luigi Stefaniniego w Treviso – Włochy; Odznaczony srebrnym krzyżem zasługi - przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej; Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej; Recenzent w przewodach doktorskich i habilitacyjnych; Promotor w przewodach doktorskich; Zainteresowania naukowe: filozofia, historia filozofii, filozofia polityki, filozofia edukacji, praca socjalna, pedagogika, etyka, personalizm włoski, felicytologia; Tłumacz przysięgły języka włoskiego

 • dr Marek Banach

  • doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instruktor harcerski, instruktor-choreograf. Ukończył szereg szkoleń m. in. z zakresu prowadzenia i organizowania rodzinnych form opieki, pracy z seniorami, pracy dzieckiem z Alkoholowym Zespołem Płodu. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów i kwestii społecznych, profilaktyki, resocjalizacji i kultury, a w szczególności kultury ludowej. Jest autorem wielu opracowań i artykułów z tego zakresu. Jest także współautorem programów i kursów szkoleniowych z zakresu resocjalizacji, opieki nad dzieckiem oraz asystenta rodziny. Współpracuje z różnymi instytucjami edukacyjnym i opiekuńczymi (IB Centrum Kraków, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Targu, Małopolskim Centrum Edukacji w Rabce, Stowarzyszeniem Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”). Od 1999 roku jest Prezesem Towarzystwa Asystentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 • dr Sylwester Bębas

  • absolwent Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zdobył bogate doświadczenie praktyczne pracując jako wychowawca w Placówce Socjalizacyjnej i Ośrodku Interwencji Kryzysowej im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym oraz w Schronisku dla Nieletnich w Gackach, pedagog i profilaktyk w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”, był przewodniczącym rady FUNDACJI KINIAK – szczęściem się jest. Wykładowca akademicki z wieloletnim stażem. Odbył staże naukowe w Universitat de les Illes Balears w Hiszpanii, Utenos Kolegija na Litwie. Zdobył kilkuletnie doświadczenie kierownicze m.in. jako dziekan i prorektor ds. dydaktyki i kadry w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu oraz rektor Wyższej Szkoły Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim. Był członkiem: Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, zespołu redakcyjnego Gazety Radomskiej, publicysta pedagogiczny. Organizator kilkunastu konferencji naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych. Wyniki badań prezentował na kilkudziesięciu konferencjach w kraju i zagranicą. Pomysłodawca i założyciel Radomskiej Akademii Rozwiązywania Problemów Wychowawczych, oraz Strefy Psychologii. Autor i kierownik wielu programów badawczych i edukacyjnych, polskich i zagranicznych. Autor i współautor ponad stu prac naukowych w tym dwudziestu kilku książek, kilkunastu recenzji naukowych, kilkunastu prac naukowych w języku angielskim i rosyjskim opublikowanych w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Słowacji i Litwie, kilkunastu haseł w słownikach. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się: problematyka rodziny, problematyka patologii społecznych i resocjalizacji.

 • dr Krzysztof Chaczko

  • doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się ewolucją struktury pomocy społecznej w Polsce, aspektami porównawczymi funkcjonowania państwa bezpieczeństwa socjalnego (welfare state) w Izraelu i Polsce oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Autor monografii „System partyjny Izraela w perspektywie struktury podziałów socjopolitycznych” (Wrocław 2011), współredaktor (wraz z Katarzyną M. Stanek) książki „Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości” (Katowice 2016) oraz kilkunastu artykułów i recenzji publikowanych m.in. w „Polityce Społecznej”, „Pracy Socjalnej”, „Problemach Polityki Społecznej. Studiach i Dyskusjach”, „Studia Judaica” czy „Athenaeum. Political Science”. Recenzent artykułów w czasopiśmie naukowym „Wrocławskie Studia Politologiczne”. Sekretarz redakcji rocznika naukowego „Labor et Educatio”.

 • dr Katarzyna Jagielska

  • doktor, adiunkt w Katedrze Gerontologii Społecznej, Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; współwykonawca w projekcie finansowanym z Narodowego Centrum Nauki "Społeczno-poznawcze i edukacyjne uwarunkowania oraz konsekwencje procesu stereotypizacji i stygmatyzacji dzieci euromigrantów („eurosierot”)", koordynator międzynarodowego projektu "Unheard Voices: Developing the East Central European Network for the Prevention of Elder Abuse". Członkini Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (oddział Kraków). Opiekun Koła Naukowego Wolontariatu działającego przy Katedrze Gerontologii Społecznej Instytutu Pracy Socjalnej. Zainteresowania naukowe oscylują wokół: zagadnień związanych z jakością życia seniorów oraz innowacyjnych rozwiązań w kształceniu pracowników socjalnych.

 • dr Józefa Matejek

  • doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ukończyła szkolenia z zakresu rodzinnej opieki zastępczej oraz pracy z rodziną, zainteresowania naukowe związane są z rodzinną opieką zastępczą nad dzieckiem, pracą socjalną oraz działaniem instytucjonalnym wokół problemów i kwestii społecznych, jest także autorem publikacji z tego zakresu. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Animatorów Społeczności Lokalnej, członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, członek Rady Redakcji czasopisma naukowego „Labor et Educatio”.

 • dr Anna Mirczak

  • doktor nauk medycznych; adiunkt w Katedrze Gerontologii społecznej, Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Brała udział w międzynarodowym projekcie CHANGE (Care of Health Advertising New Goals for Elderly People) dotyczącym promowania zdrowego stylu życia wśród osób starszych. Członkini Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (oddział w Krakowie). Jej główne zainteresowania naukowe to: nierówności w zdrowiu i chorobie oraz zdrowotne i psychospołeczne konsekwencje starzenia się człowieka ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych zamieszkujących obszary wiejskie. Autorka publikacji z zakresu socjologii medycyny, gerontologii i pracy socjalnej.

 • dr Magdalena Lubińska - Bogacka

  • doktor nauk humanistycznych. Od 1993 roku jest zatrudniona na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na Wydziale Pedagogicznym. Do 2013 roku pracowała jako adiunkt w Instytucie Nauk o Wychowaniu, w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Andragogiki. Ukończyła studia podyplomowe: ”Resocjalizacja”, „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, „Mediacja rodzinna” oraz liczne kursy psychologiczne i pedagogiczne, między innymi: Pomoc dla dziecka krzywdzonego, Przemoc seksualna wobec dzieci, Szkolenie dotyczące diagnozy i terapii rodziny, Syndrom dziecka krzywdzonego, TCI - system reakcji tematycznych, Diagnoza rodziny za pomocą genogramu. Obecnie jest zatrudniona w Instytucie Pracy Socjalnej. Jest kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz „Biegły sądowy z zakresu dysfunkcjonalności rodziny i dziecka krzywdzonego”. Od początku pracy na Uczelni angażuje się w profesjonalną edukację pedagogów i pracowników socjalnych. Aktywnie uczestniczy w opracowywaniu programów kształcenia, projektach badawczych oraz konferencjach krajowych i zagranicznych. Współpracuje z wieloma ośrodkami i instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi, socjalnymi i interwencyjnymi w Krakowie, takimi jak: MOPS, PCPR, PKPS oraz Policją, Sądem Rodzinnym, z zakładami penitencjarnymi, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. Współpracuje z Urzędem Wojewódzkim w Krakowie jako ekspert z zakresu przemocy w rodzinie. Autorka wielu artykułów naukowych, dwóch publikacji zwartych z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw opieki i wychowania, systemów opieki nad dzieckiem i rodziną, kompensacji sieroctwa dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych formach opieki oraz kontekstach wsparcia społecznego i inkluzji. Aktualnie koncentruje się na zagadnieniach dotyczących przemocy w rodzinie, formach interdyscyplinarności systemu pomocowego dla ofiar i sprawców przemocy oraz funkcjonowanie systemu prawnego dla ofiar przemocy w Polsce i w Unii Europejskiej. Jest członkiem redakcji czasopisma „Labor et educatio”.

 • dr Katarzyna Gucwa-Porębska

  • Katarzyna Gucwa- Porębska, doktor nauk społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adiunkt w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych „Biegły sądowy w zakresie dysfunkcjonalności rodziny i dziecka krzywdzonego”. Stypendystka Prezydenta Miasta Krakowa. Ławnik Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Krakowie. Członek Międzynarodowego Towarzystwo Pomocy Postpenitencjarnej „Druga Szansa”. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Autorka kilkunastu artykułów naukowych i dwóch monografii autorskich: „Formy wsparcia dla osób skazanych przedterminowo opuszczających zakłady karne”, „Pomoc postpenitencjarna w środowisku wolnościowym dla osób 60 +. Przykłady oddziaływań”. Zainteresowania naukowo – badawcze dotyczą zagadnień resocjalizacyjnych i penitencjarnych , ze szczególnym uwzględnieniem procesu readaptacji społecznej i zawodowej skazanych w środowisku lokalnym, wsparcia rodziny w sytuacji uwięzienia, profilaktyki zjawisk patologii życia społecznego, funkcjonowania w warunkach izolacji więziennej oraz warunkowego zwolnienia. Równoległym obszarem zainteresowań naukowych jest zwrócenie uwagi na zmianę ról, postaw i zachowań społecznych w obszarze funkcjonowania rodziny oraz wsparcie rodziny dysfunkcjonalnej w różnych obszarach wykluczenia społecznego. W Instytucie Pracy Socjalnej pełni funkcje: kierownika praktyk zawodowych niepedagogicznych, kierownika studiów podyplomowych „Reintegracja społeczna w środowisku lokalnym”, opiekuna Sekcji Pomocy Postpenitencjarnej Koła Naukowego Animatorów Społeczności Lokalnych, opiekuna roku, sekretarza komisji rekrutacyjnej.

 • dr Dominika Sozańska

  • ukończyła studia socjologiczne w 2001 w Instytucie Socjologii UJ. W tym samym roku podjęła studia doktoranckie również w IS UJ. W roku 2007 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy „Chrześcijańska demokracja w Polsce. Przyczyny słabości i szanse rozwoju”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Hieronima Kubiaka. Zainteresowania naukowe dr Sozańskiej obejmują katolicką naukę społeczną, polskie i zagraniczne partie polityczne ze szczególnym uwzględnieniem socjaldemokracji i chadecji oraz związki doktryn politycznych z modelami polityki społecznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Etycznego Jej hobby to życie i twórczość JRR Tolkiena, turystyka górska oraz fotografia.

 • dr Katarzyna Małgorzata Stanek

  • doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe: ”Organizacja pomocy społecznej”, „Europejski Fundusz Społeczny a gospodarka społeczna”, oraz liczne kursy i szkolenia psychologiczne i pedagogiczne, między innymi: „Attended workshops covering cognitive skills, communication and learning styles and applied drama techniques regarding teacher's work with youth offenders”, „Dziecko z FASD: Standardy postępowania i terapii”. Brała udział w dwóch projektach naukowo – badawczych „Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia" oraz projekcie „Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego. Zainteresowania poznawcze koncentrują się wokół pedagogiki resocjalizacyjnej i pracy socjalnej w zakresie oddziaływań wychowawczych, narzędzi i metod pracy z indywidualnym przypadkiem (klientem) oraz warunków efektywności oddziaływań wychowawczych i resocjalizacyjnych. Zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół  wypalenia zawodowego, stresu zawodowego, kompetencji i profesjonalizacji organizacji pracy w zawodach społecznych. Autorka wielu artykułów naukowych oraz jednej publikacji zwartej z zakresu pracy socjalnej z rodziną i osobami z problem przemocy. Współpracuje z instytucjami opiekuńczymi i edukacyjnymi (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla Pragi – Północ, ośrodki pomocy społecznej i domy dziecka).

 • dr Tomasz Eliasz Wardzała

  • Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Specjalista z zakresu organizacji w pomocy społecznej. Magister zarządzania. Licencjat zarządzania i marketingu w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół osób z niepełną sprawnością, wychowania do pracy, zarządzania, kompetencji, kwalifikacji. Współredaktor naukowy trzech pozycji książkowych i redaktor jednej. Autor kilkunastu publikacji na temat pracy, wychowania i jakości życia osób z niepełną sprawnością. Na stanowiskach kierowniczych w systemie pomocy społecznej pracuje od 2002 r. Pomysłodawca i założyciel organizacji pozarządowych i placówek działających w zakresie rehabilitacji, ekonomii społecznej, terapii, edukacji i wsparcia społecznego. Członek Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa. Koordynator działań wdrożeniowych i monitoringowych Zespołu ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa. W Instytucie Pracy Socjalnej pełni funkcje: kierownika praktyk zawodowych niepedagogicznych, sekretarza komisji rekrutacyjnej, opiekuna roku. Jest także członkiem zespołu ds. praktyk, członkiem zespołu ds. nowych efektów kształcenia i kierunkowym koordynatorem ds. harmonogramów.

 • dr Gertruda Wieczorek

  • Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, pedagog specjalny, ukończone studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki. Zainteresowania badawcze oscylują w obrębie pedagogiki i socjologii, zwłaszcza pedagogiki społecznej i pedagogiki pracy. Szczególne miejsce w rozwoju naukowym zajmują publikacje związane z kształceniem zawodowym dla potrzeb rynku pracy oraz doradztwa i poradnictwa zawodowego, zwłaszcza przystosowania zawodowego osób niepełnosprawnych, jak również readaptacji społeczno-zawodowej osób przebywających w placówkach resocjalizacyjnych. Autorka wielu książek oraz artykułów naukowych opublikowanych zarówno w języku polskim jak i angielskim, w periodykach polskich i zagranicznych. Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych międzynarodowych, krajowych, polskich i zagranicznych. Eksploracje naukowe znalazły także egzemplifikacje w wielu pracach dyplomowych napisanych pod jej kierunkiem. W swojej dotychczasowej pracy wypromowała ponad 200 licencjatów i około 100 magistrantów. Była również recenzentem wielu prac dyplomowych.

 • dr Ewelina Zdebska

  • doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zajmuje się metodyką pracy socjalnej, problemami i kwestiami społecznymi, instytucjami wsparcia społecznego. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Animatorów Społeczności Lokalnej oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej. Autorka publikacji z zakresu pracy socjalnej, problemów społecznych, starości oraz rodziny. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z problemami społecznymi, pomocą społeczną, pracą socjalną oraz funkcjonowaniem domów pomocy społecznej w Polsce.

 • mgr Katarzyna Białożyt

  • asystent w Katedrze Gerontologii Społecznej w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, współpracownik Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Obszar zainteresowań i badań naukowych dotyczy głównie pracy socjalnej i gerontologii. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012).

 • mgr Wojciech Glac

  • magister prawa, politologii i stosunków międzynarodowych; asystent w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w dyscyplinie naukowej prawo; uczestnik studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; współpracownik organizacji pozarządowych zajmujących się opieką hospicyjną nad dziećmi, poradnictwem prawnym i interwencją kryzysową; organizator i koordynator kampanii społecznych, happeningów i wydarzeń charytatywnych; wieloletni koordynator dużych grup wolontariuszy; koordynator Polsko-Ukraińskiego Forum Opieki Paliatywnej nad Dziećmi; zainteresowania naukowe: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawo pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych, prawo III sektora a także, opieka hospicyjna i wyręczająca nad dziećmi, PR w III sektorze, marketing społeczny, poradnictwo społeczne i prawne, interwencja kryzysowa i poradnictwo w sytuacjach nagłej straty.

 • mgr Marta Iwińska

  • Asystent w Katedrze Gerontologii Społecznej, Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pedagog specjalny, magister edukacji wczesnoszkolnej. Specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Główne zainteresowania badawcze to: uwarunkowania satysfakcji z życia i poczucia szczęścia u osób w wieku starszym, relacje międzypokoleniowe. Swoje badania prowadzi na gruncie międzynarodowym i międzykulturowym.

 • mgr Elżbieta Mirewska

  • teoretyk i praktyk pracy socjalnej, pedagog, pracownik socjalny. Od wielu lat związana ze środowiskiem zawodowym pracowników socjalnych przygotowując i kształcąc w formach szkolnych i pozaszkolnych kadry dla sytemu pomocy społecznej i pracy socjalnej. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (od 2006 r) w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa. Recenzent pytań egzaminacyjnych opracowywanych na potrzeby egzaminu zewnętrznego Okręgowej Komisji Egzaminacyjne w Krakowie. Certyfikowany trener w europejskich programach Balitimedia oraz Pegase: praca z ofiarami przemocy, praca z osobami wymagającymi rehabilitacji psychospołecznej. Posiada uprawnienia mediatora sądowego jak również uprawnienia lidera klubu pracy. Członek Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych. Były członek zespołu ds. wykorzystania ekonomii społecznej w polityce społecznej Krakowa pracującego nad Programem Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 – 2018. Autor publikacji dot. zagadnień z obszaru pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki pomocy i integracji społecznej.