W Instytucie Pracy Socjalnej są realizowane następujące projekty:

"Характеристики и особености на организационната култура в социални организации" (Charakterystyka i cechy kultury organizacyjnej w organizacjach społecznych) finansowanej przez Fundusz "Naukowe badania" przy Sofijskim Uniwersytecie. 26-29.11.2013 roku w Sofii zorganizowane zostało spotkanie robocze grupy biorącej udział w projekcie i konferencja na temat: "Култура и лидерство в образователни институции и организации за социална работа" (Kultura i przywództwo w ​​instytucjach edukacyjnych i organizacji pracy socjalnej).

„Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”(Nr UDA-POKL.01.03.06-00-68/12-00). Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej. Kierownik naukowy projektu: dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP (projekt zakończony)

"Gwarancje dla młodzieży" - program wsparcia młodych na rynku pracy; jest on częścią „Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży” wypracowanego przez Komisję Europejską. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kierownik naukowy projektu: dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP

"Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie małopolskim"

„Letnie warsztaty edukacyjne seniora” projekt finansowany w ramach rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Projekt realizowany z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Świętochłowicach. Kierownik naukowy projektu: dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP (projekt zakończony).

"Unheard Voices: Developing the East Central European Network for the Prevention of Elder Abuse" - grant realizowany przez Katedrę Gerontologii Społecznej, finansowany ze środków European Association of Schools of Social Work: EASSW. Projekt został opracowany przez zespół: dr hab. Norberta Pikułę prof. UP oraz dr Katarzynę Jagielską z Katedry Gerontologii Społecznej, dr hab. Joannę Łukasik z Instytutu Nauk o Wychowaniu oraz prof. Gabrielę Kasprzak z University of Toronto (Kanada) i prof. Michała Kasprzaka z Ryerson University of Toronto (Kanada).

"Starzejmy się w dobrym stylu" - projekt przygotowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach w partnerstwie z Katedrą Gerontologii Społecznej i jest finansowany ze środków ASOS. Projekt ze strony Katedry Gerontologii Społecznej został opracowany przez zespół: dr hab. Norberta Pikułę, prof. UP, dr Katarzynę Jagielską oraz dr Annę Mirczak.

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego

W ramach projektu socjalnego studenci I i II roku Pracy Socjalnej wraz z wykładowcami dr M. Banachem, mgr E. Mirewską oraz mgr T. Wardzałą w dniu 16 grudnia 2013 roku wzięli udział w zaplanowanym a zrealizowanym w Tarnowie przez studentki II roku projekcie edukacyjnym.

W trakcie wyjazdu odbyło się spotkanie z dyrektorem i pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, którzy przybliżyli uczestnikom specyfikę pomocy społecznej i zadań pracy socjalnej podejmowanych na terenie miasta Tarnowa. Następnie studenci wzięli udział w wykładzie w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na temat problemów młodzieży i ich rodzin, z jakimi spotykają się pracownicy tej placówki. Kolejnym elementem była hospitacja Środowiskowego Domu Samopomocy im. Św. Kingi prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu oraz spotkanie z Siostrą Dyrektor, pracownikami i podopiecznymi tej instytucji. Ostatnim elementem projektu było spotkanie z Prezesem „REPI” - Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji oraz kierownictwem Warsztatów Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie.

Wyjazd pogłębił wiedzę teoretyczną studentów związaną z szeroko rozumianą pomocą społeczną i pracą socjalną oraz pozwolił zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy pracowników socjalnych zatrudnionych w różnych instytucjach pomocowych.

Realizatorki: Kinga Burda, Klaudia Karoń, Karolina Gugała, Joanna Buratowska.

projekt_edu1.jpg

projekt_edu2.jpg

projekt_edu3.jpg

Zdjęcia - Kinga Burda

Realizacja projektów socjalnych

W dniu 23 stycznia 2014 roku w Klubie Ośrodka Kultury na os. Zgody studentki Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zrealizowały projekt socjalny pt. „Dzień Babci i Dziadka - Łączymy pokolenia”. W uroczystości liczny udział wzięli seniorzy należący do Klubu oraz zaproszeni goście: dr M. Banach, pracownicy Klubu oraz dzieci Szkoły Podstawowej nr 91 im. Janusza Kusocińskiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 os. Handlowe 4 w Nowej Hucie wraz z nauczycielką, które przedstawiły okolicznościowy program artystyczny. Całość spotkania przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze, a na twarzach seniorów widniał uśmiech i wzruszenie.

Organizatorki projektu: Barbara Wnęk, Anna Skorut

projekt_socjalny2.JPG

projekt_socjalny1.JPG

W dniu 22.02.2014 r. w Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” odbyła się gala finałowa projektu socjalnego pt. „Zatańczeni”. Organizatorkami przedsięwzięcia były Aleksandra Krewniak, Zuzanna Garlicka oraz Paulina Stojek. Na gali finałowej wystąpiły dzieci z placówki opiekuńczo- wychowawczej, dla których studentki od listopada 2013r. organizowały zajęcia taneczno-ruchowe. Oprócz dzieci istotną rolę w projekcie odegrały także Panie Seniorki z klubu prowadzonego przez Fundację Teatru Ludowego „Ukryte skrzydła”, które przygotowały zaproszenia na galę finałową. Całe przedsięwzięcie miało na celu aktywizację i integrację oraz przede wszystkim zapewnienie dzieciom świetnej zabawy i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.

Projekt zrealizowały: Aleksandra Krewniak, Zuzanna Garlicka, Paulina Stojek

Koordynator projektu: dr J. Matejek

Projekt „Dzień z kulturą angielską” odbył się 17 grudnia 2013 roku, w godzinach od 15.00 do 18.00, w Klubie Wersalik Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta, na os. Ogrodowym 15 i był skierowany do dzieci ze świetlicy środowiskowej działającej w wyżej wymienionym klubie. Celem projektu było zapoznanie dzieci z obyczajami i kulturą angielską oraz zachęcenie do nauki języka angielskiego. Projekt rozpoczął się prezentacją o Wielkiej Brytanii, przygotowaną i poprowadzoną przez wolontariusza z Niemiec Timo Piatczyc. Następnie miały miejsce wspólne zabawy i gry związane z kulturą angielską, krótka lekcja języka angielskiego, dekorowanie muffinek, przybliżenie zwyczaju „five o' clock", oraz stworzenie wraz z dziećmi mapy jako podsumowanie zajęć. Na zakończenie projektu dzieciom zostały rozdane upominki w postaci słodyczy oraz gadżetów związanych z tematem projektu.

Projekt zrealizowały: Katarzyna Kot, Anna Kukułka, Renata Szczęch

Koordynator projektu: dr J. Matejek

Projekt socjalny pod tytułem „Marzenia się spełniają” został zrealizowany przez studentki II roku pracy socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Do współdziałania zaprosiłyśmy fundację „Mam marzenie”, aby zrealizować cel główny projektu, czyli spełnić marzenie chorego dziecka. Początkowo zakładałyśmy, że uda nam się spełnić tylko jedno marzenie, jednakże dzięki hojności sponsorów mogłyśmy spełnić marzenia dwójki dzieci - dlatego też projekt nasz ma dwa etapy realizacji.

Pierwszy to spełnienie marzenia Stasia, który pragnął dostać laptop z naklejką pirata-zrealizowany został 10.01.2014 r., natomiast drugi to spełnienie marzenia Madzi- wielbicielki koni, która chciała dostać fotel z konikami, w tym wypadku spełnienie marzenia nastąpiło 11.02.2014 r. Marzenia zostały zrealizowane na jednym z oddziałów Szpitala Dziecięcego w Krakowie – Prokocimiu.

Projekt zrealizowały: Anna Witkowska, Ewelina Bulanda, Monika Łopata

Koordynator projektu: dr J. Matejek

Więcej informacji na temat spełnionych przez nas marzeń można znaleźć na stronie Fundacji „Mam marzenie”.

Mam marzenie

Projekt socjalny „Młodzi dla młodych” został zrealizowany w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem w dniu 11.01.2014 roku. Było to przyjęcie karnawałowe połączone z przekazaniem dla placówki wcześniej zebranych przyborów szkolnych. W trakcie realizacji projektu studentki poprzez zabawę mogły poznać wychowanków Domu Dziecka, zaprosić ich na mały poczęstunek, obdarować prezentami, a także wspólnie z nimi cieszyć się tym wydarzeniem.

Projekt zrealizowały: Wioleta Gomułka, Helena Góra, Anna Wojnar

Koordynator projektu: dr J. Matejek