sprawozdania z konferencji

SPRAWOZDANIE z seminarium naukowego

28 maja 2015 r. o godzinie 10.00 w budynku Instytutu Pracy Socjalnej, os. Stalowe 17 w Krakowie odbyło się  Studenckie Seminarium Naukowe “ROLE ZAWODOWE PRACOWNIKA SOCJALNEGO”   zorganizowane przez KOŁO NAUKOWE ANIMATORÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ oraz KATEDRĘ PROFILAKTYKI PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH INSTYTUTU PRACY SOCJALNEJ UNIWERSYTRETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE.

W seminarium wzięło udział 70 studentów kierunku praca socjalna pierwszego i drugiego stopnia oraz wykładowcy Instytutu Pracy Socjalnej. Seminarium prowadzone było przez studentki aktywnie działające w Kole Naukowym Animatorów Społeczności Lokalnej: Karolinę Rycek i Izabelę Piwowarczyk. W ramach otwarcia seminarium i wprowadzenia w temat swoje słowa skierował do studentów i organizatorów seminarium Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP.

W pierwszej części spotkania Helena Góra - studnetka III roku pracy socjalnej, członkini KNASL zaprezentowała działalność Koła Naukowego Animatorów Społeczności Lokalnej, jego powstanie, zadania realizowane przez 5 lat działalności, bieżące akcje oraz plany na przyszłość.

W części wykładowej mieliśmy okazję posłuchać bardzo ciekawych wystąpień praktyków pracy socjalnej. Gośćmi seminarium byli:

Anna Dąbrowska - Basista, Jolanta Konwa (pracownicy socjalni, Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) - temat wystąpienia: Praca socjalna z rodziną wieloproblemową.

Aneta Badecka (pracownik socjalny - organizator społęczności lokalnej) - temat wystąpienia: Rola pracownika socjalnego w PAL-u.

Małgorzata Mróz (asystent rodziny) - temat wystąpienia: "To przecież nie moja wina, że ładna ze mnie dziewczyna", czyli jak pracować jako asystent rodziny i nie zwariować.

Elżbieta Matusiak (opiekun zastępczy)- temat wystąpienia:Jakie role i w stosunku do kogo pełni rodzic/opiekun zastępczy-  z perspektywy praktyka.

Emilia Syjud (pracownik socjalny, Małopolskie Hospicjum dla Dzieci) - temat wystąpienia: Rola pracownika socjalnego w rodzinie objętej opieką hospicyjną.

Zbigniew Baran (terapeuta uzależnień) - temat wystąpienia: Rola terapeuty w profilaktyce uzależnień.

Małgorzata Cwener - Drapała (coach, trener) - temat wystąpienia: Rola coacha w pracy z rodziną przemocową.

Anna Ficek, Cezary Schiff (mediatorzy) - temat wystąpienia: Mediacje rodzinne.

Podsumowania seminarium dokonały osoby prowadzące oraz Kierownik Katedry Profilaktyki Problemów Społecznych dr Marek Banach.

Dziękując za udział w semianarium, cenne wskazówki do przyszłej pracy dla studentów, wiele ciekawych przykładów, wiedzę oraz ukazanie ról, jakie ma dospełnienia pracownik socjalnych w różnych obszarach pracy z rodziną cieszymy się, że spotkanie to zaowocowało również podjęciem współpracy z naszymi gośćmi.

opiekunowie Koła NaukowegoAnimatorów Społeczności Lokalnej

dr Józefa Matejek

dr Ewelina Zdebska

 

Sprawozdanie z seminarium naukowego

W dniu 27 kwietnia 2015 roku w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyło się Seminarium Naukowe pt:

Praca w aspekcie skutecznych uwarunkowań pomocy postpenitencjarnej

Organizatorem Seminarium była Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy.

W obradach wzięli udział przedstawiciele kadry naukowej Uniwersytetu Pedagogicznego:

Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP;

dr hab. Ireneusz Kawecki, prof. UP;

Kierownik Katedry Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy dr hab. Barbara Nowak, prof. UP;

dr Gerda Wieczorek;

dr Magdalena Lubińska-Bogacka.

Wśród zaproszonych gości byli obecni:

dr Jacek Solarz (Grodzki Urząd Pracy w Krakowie);

Dyrektor Zakładu Karnego w Lublińcu, mjr mgr Jolanta Figlak;

mł.chorąży mgr Ewa Wręczycka (ZK Lubliniec);

por. Dariusz Lis (ZK Lubliniec);

ppor. Aneta Rawska (Areszt Śledczy w Krakowie);

mjr mgr Paweł Pomykalski (ZK w Nowej Hucie);

zastępca Kuratora Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, mgr Krzysztof Jasiński;

mgr Radosław Szczurek (Klub Integracji Społecznej w Krakowie).

Obecni byli również studenci Instytutu Pracy Socjalnej.

Przedmiotem dyskusji uczyniono następujące problemy: 

-Bariery na rynku pracy jako czynnik utrudniający skuteczność pomocy postpenitencjarnej,

-Zatrudnianie byłych skazanych jako wyzwanie współczesnych pracodawców, 

-Obawy a rzeczywistość, próby kompromisu w kwestii zatrudniania byłych skazanych,  

 -Bezrobocie  jako sytuacja bez wyjścia w opinii skazanych.

W podsumowaniu obrad zgodnie stwierdzono, że istotą skuteczności pomocy postpenitencjarnej jest dążenie do wypracowania takiego sytemu, który z powodzeniem umożliwi byłym skazanym pełnienie ról społecznych w warunkach wolnościowych.

Ogromne znaczenie ma konieczność usunięcia barier utrudniających zatrudnianie tych osób, co nie pozwala na ich skuteczną readaptację. Nieodzowne jest więc podejmowanie wysiłków nad spójnością działań w tym aspekcie Służby Więziennej, Kurateli Sądowej, Urzędów Pracy i Ośrodków Pomocy Społecznej.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Interesariusze pomocy społecznej"

W dniu 19 marca 2015 r. w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Michała Śliwy, Dziekana Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dr hab. Zofii Szaroty, prof. UP, Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz, prof. UKSW oraz Przewodniczącego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta Pana Stanisława Moryca nt.

INTERESARIUSZE POMOCY SPOŁECZNEJ

Konferencję otworzył dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej, dr hab. Barbara Galas Uniwersytet UKSW Warszawa oraz dr Marek Banach, Kierownik Katedry Profilaktyki Problemów Społecznych Instytutu Pracy Socjalnej UP
w Krakowie.

Wśród zaproszonych gości byli :

-profesorowie: dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP, dr hab. Barbara Galas, dr hab. Barbara Galas, prof. zw. dr hab. Walentyna Łozowiecka, dr hab. Barbara Nowak, prof. UPoraz dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ.

-doktorzy i adiunkci;

-przedstawiciele Kuratorskiej Służby Sądowej;

-przedstawiciele rodzinnych form opieki zastępczej;

-pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej;

-studenci pracy socjalnej.

Konferencja była okazją do wymiany poglądów teoretyków i praktyków na temat interesariuszy pomocy społecznej. Po ciekawych wykładach w sesji plenarnej uczestnicy konferencji obradowali w czterech sekcjach:

Sekcja I - Interesariusze pomocy społecznej, moderatorzy: dr Ewelina Zdebska, dr Ireneusz Kowalewski

Sekcja II - Instytucje i organizacje na rzecz interesariuszy, moderatorzy: prof. zw. dr hab. Walentyna Łozowiecka, dr Zbigniew Babicki

Sekcja III - Rodzina jako interesariusz pomocy społecznej, moderatorzy: dr hab. Izabela Krasiejko, dr Józefa Matejek

Sekcja IV - sekcja studencka, moderatorzy: dr Marek Banach, Karolina Rycek.

W takcie konferencji można było obejrzeć wystawę fotografii projektu Smocze Marzenia!

Konferencję podsumowano i zakończono zaproszeniem do kolejnych debat konferencyjnych podejmujących problem pomocy społecznej.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "SOCJALNY WYMIAR POMOCY POSTPENITENCJARNEJ"

W dniu 3 lutego 2015 r. w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Michała Śliwy nt.

SOCJALNY WYMIAR POMOCY POSTPENITENCJARNEJ.

Konferencję otworzyła dr Dominika Sozańska z-ca Dyrektora Instytutu Pracy Socjalnej oraz prof. UP dr hab. Barbara Nowak, Kierownik Katedry Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy.

Wśród zaproszonych gości byli :

-profesorowie: prof. UKSW dr hab Anna Fidelus, prof. UP dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP dr hab. Ireneusz Kawecki, prof. UP dr hab. Ireneusz Świtała,

-doktorzy i adiunkci: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Akademii Ignatianum w Krakowie, Akademii Pomorskiej w Słupsku, , Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu,

-funkcjonariusze Służby Więziennej: mjr mgr Jolanta Figlak Dyrektor Zakładu Karnego w Lublińcu, mjr Hanna Obierzyńska-Ogonek Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach, ppłk mgr Jacek Mróz Dyrektor Zakładu Karnego w Krakowie- Nowej Hucie, mjr mgr Paweł Pomykalski Zakład Karny Kraków- Nowa Huta, mjr mgr Aleksandra Czajka Zakład Karny Zabrze.

-przedstawiciele Kuratorskiej Służby Sądowej: Sądu Okręgowego w Krakowie,

Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieście, Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza, Sądu Rejonowego dla Krakowa- Krowodrza, Sądu Rejonowego w Wieliczce,

Sądu Okręgowego w Nowym Sączu,

-pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej Krakowa, Nisko, Wadowic, Wieliczki,

-studenci pracy socjalnej i resocjalizacji.

Konferencja umożliwiła wymianę poglądów teoretyków i praktyków na tematy związane z problemami readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności, problematyką pracy socjalnej wśród osadzonych i ich rodzin, trudności napotykanych w trakcie świadczenia tego rodzaju pomocy.

Ponadto niezmiernie interesująca była dyskusja dotycząca możliwości wypracowania takich działań zarówno ze strony Służby Więziennej, Kurateli Sądowej i Ośrodków Pomocy Społecznej, aby pomoc postpenitencjarną uczynić bardziej skuteczną.

W takcie konferencji można było obejrzeć wystawę fotografii zebranych przez studentów pracy socjalnej w ramach projektu socjalnego pt. PRACA-KULTURA-EDUKACJA SKAZANYCH, którego koordynatorem była dr Magdalena Lubińska-Bogacka oraz wystawę prac plastycznych wykonanych przez osadzone z Zakładu Karnego w Lublińcu.

W przerwach między sesjami można było zapoznać się z wybranymi fragmentami filmów dokumentalnych i fabularnych związanych z problematyką osób skazanych i systemu resocjalizacyjnego: Symetria, Wybieram życie.

Konferencję podsumowała i zakończyła prof. UP dr hab. Barbara Nowak, Kierownik Katedry Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy, zapraszając do kolejnych debat konferencyjnych podejmujących problem pomocy postpenitencjarnej.

Słowa podziękowania skierowano do wszystkich Uczestników Konferencji, jak również do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach płk. mgr Mirosława Gawrona i Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie płk. mgr Krzysztofa Treli.

Zakład Karny w Lublińcu

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Uniwersalizm pracy ludzkiej. Współczesne konotacje"

Ministrowie, ambasadorowie i goście z sześciu krajów reprezentujących trzy kontynenty wzięli udział w interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Uniwersalizm pracy ludzkiej. Współczesne konotacje”. Konferencja miała miejsce w dniach 29-30 maja 2014 r. Organizatorem był Instytuty Pracy Socjalnej oraz Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Miejscem obrad w pierwszym dniu było Centrum Wystawowo-Konferencyjne na Wawelu. W drugim dniu prelegenci i goście debatowali w budynku Wydziału Pedagogicznego UP im. KEN przy ulicy Ingardena 4.

- Problematyka obrad Konferencji koncentrowała się wokół zagadnień związanych ze społecznymi, psychologicznymi,  ekonomicznymi i edukacyjnymi uwarunkowaniami aktywności człowieka na rynku pracy – mów prof. Norbert Pikuła dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej. - Konferencja nie była tylko dyskusją teoretyków. Największy nacisk kładliśmy na aspekt praktyczny i poszukiwanie skutecznych rozwiązań problemów ludzi na rynku pracy. Na przestrzeni ostatnich lat doświadczyliśmy szeregu zmian, także na płaszczyźnie stabilizacji oraz pojmowania pracy ludzkiej. Dlatego też Konferencja była okazją do spotkania specjalistów teoretyków i praktyków z zakresu pedagogiki pracy, pracy socjalnej, ekonomii, gerontologii, filozofii, polityki społecznej, socjologii, teologii, prawa, etyki, psychologii i medycyny – dodaje N. Pikuła.

W konferencji wzięło udział ponad 120 gości z Kanady, Filipin, Niemiec, Kosowa, Hiszpanii, Czech, Bułgarii, Macedonii, Słowacji i Polski. Byli to uznani naukowcy, doświadczeni praktycy, a także adepci nauk o pracy oraz reprezentanci pracodawców. Szczególne miejsce wśród gości zajęli współtwórcy pedagogiki pracy na czele z prof. zw dr hab. Stefanem Kwiatkowskim.

Głos zabrali również: Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dr hab. Jerzy Waligóra, prof. UP, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Matusz, Dziekan Wydziału Pedagogicznego dr hab. Zofia Szarota, prof. UP, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Marcińska, Wiceminister Sportu i Turystyki Bogusław Ulijasz, Ambasador Republiki Filipin Patricia Paez, Konsul Republiki Czeskiej Arkadiusz Ignasiak.

- Tematy w poszczególnych sekcjach dotyczyły różnych barier i zagrożeń związanych z brakiem pracy dla wielu grup społecznych – wymienia prof. Bożena Muchacka dyrektor Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej. Omówione zostały również aspekty praw pracowniczych, pomocy prawnej, systemu poradnictwa zawodowego i socjalnego w Polsce, Europie oraz na innych kontynentach. Poruszone zostały kwestie pracy człowieka w wymiarze społeczno-ekonomicznym, psychopedagogicznym i etycznym, a także aspekty pracy w obszarze polityki oświatowej i w pedagogice szkolnej.

Zamysłem organizatorów konferencji było, aby stała się ona platformą rozważań teoretycznych i wymiany doświadczeń badawczych i praktycznych.

Prof. Adam Solak pedagog pracy i kierownik Katedry Wychowania do Pracy zwraca uwagę, że - ważnymi kwestiami, którymi zajęli się naukowcy, praktycy i przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej były problemy osób niepełnosprawnych na rynku pracy, a także edukacji i szkolnictwa zawodowego w konfrontacji rynkiem pracy i jego brutalnymi normami. Poruszona została także kwestia nauczycieli, pracowników socjalnych i wsparcia seniorów na rynku pracy. Nie zabrakło też próby znalezienia rozwiązań trudnej sytuacji osób bezrobotnych zarówno na rynku pracy jak i w ich środowisku domowym i rodzinnym.

Udział praktyków i teoretyków z dziesięciu krajów reprezentujących różne sposoby podejścia do pracy i rozwiązań problemów szeroko pojętego doradztwa zawodowego i rynku pracy gwarantował wysoki poziom dyskusji i osiągnięcie najlepszych rozwiązań dla polskiego społeczeństwa.

Wnioski z przedstawionych badań zostaną odzwierciedlone w programach polityki społecznej. Pokłosiem Konferencji będzie także recenzowana publikacja naukowa.

 

Instytut Pracy Socjalnej

oraz

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie

we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa

 

zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową

 

UNIWERSALIZM PRACY LUDZKIEJ

WSPÓŁCZESNE KONOTACJE

 

29-30 maja 2014 r., Kraków

pod honorowym patronatem:

 

Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego

Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
prof. dr hab. Michała Śliwy

Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Marka Sowy – Marszałka Województwa Małopolskiego

           Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka            

Radę Naukową Konferencji stanowią:

prof. zw. dr hab. Danuta Gielarowska-Sznajder (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa)

prof. zw. dr hab. Ryszard Gerlach (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczor (Wyższa Szkoła Zarządzania w Opolu, Polska)

prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa)

prof. zw. dr hab. Zbigniew Marek (Akademia Ignatianum, Kraków)

prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

prof. zw. dr hab. Mirosław Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa)

prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski (Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej Włocławek)

ks. prof. zw. dr hab. Andrzej Zwoliński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)

prof. APS dr hab. Janusz Gęsicki (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa)

prof. UR dr hab. Grzegorz Grzybek (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)

prof. UP dr hab. Norbert Pikuła (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

prof. UP dr hab. Adam Solak (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

prof. UP dr hab. Zofia Szarota (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

prof. AJD dr hab. Ireneusz Świtała (Akademia Jana Długosza, Częstochowa)

prof. UHP dr hab. Tamara Zacharuk (Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy, Siedlce)

dr hab. Jakub Bartoszewski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Konin)

dr Roman Gawrych (Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Gdańsk)

dr Bogusław Ulijasz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)

prof. Olena Bykovska (Uniwersytet im. M. P. Dragomanowa, Kijów, Ukraina)

prof. UHP dr hab. Tamara Zacharuk (Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy, Siedlce)

prof. Olena Bykovska (Uniwersytet im. M. P. Dragomanowa, Kijów, Ukraina)

prof. Anna Byszewski, PhD (University of Ottawa, Kanada)

prof. Magda Stroiński, PhD (University Hamilton, Kanada)

prof. Snezana Mojsovska-Salamovska, PhD (University St.Kliment Ohridski, Bitoli, Macedonia)

doc. PhDr. PaedDr. Beata Akimjakova, PhD (Institut Juraja Palesa w Lewoczy, Słowacja)

doc. PhDr. PaedDr. Ludmila Krajcirikova, PhD (Institut Juraja Palesa w Lewoczy, Słowacja)

doc. dr Bozydara Iskrewa Kriwiradewa PhD (University of Sofia, Bułgaria)

doc. PhDr. PaedDr. Lýdia Lehoczká, PhD (Uniwersita Konstantina v Nitre, Słowacja)

prof. Tatiana Zielienowa (Uniwersytet Moskiewski, Rosja)

prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Słowacja)

prof. PdDr Anna Žilová PhD (Katolicka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)

doc. dr Jiří Prokop, PhD (Charles University in Prague, Czechy)

Michał Kasprzak, PhD (Ryerson University of Toronto, Kanada)

Walenty Konstantinow, PhD (Mołdawska Akademia Nauk, Mołdawia)

Komitet Organizacyjny Konferencji:

prof. UP dr hab. Norbert Pikuła – przewodniczący

prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka

prof. UP dr hab. Adam Solak

dr Magdalena Lubińska-Bogacka – sekretarz naukowy

dr Marek Banach – sekretarz

dr Maciej Soliński – sekretarz

dr Józefa Matejek – sekretarz

dr Ewelina Zdebska

mgr Elżbieta Mirewska

mgr Katarzyna Białożyt

mgr Tomasz Eliasz Wardzała – rzecznik

tematyka konferencji

Problematyka obrad Konferencji koncentrować się będzie wokół zagadnień związanych ze społecznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi i edukacyjnymi uwarunkowaniami aktywności człowieka na Rynku Pracy. Tematy w poszczególnych sekcjach dotyczyć będą różnych barier i zagrożeń związanych z brakiem pracy dla wielu grup społecznych. Omówione zostaną również aspekty praw pracowniczych, pomoc prawna, system poradnictwa zawodowego i socjalnego w Polsce, Europie oraz na innych kontynentach.

Mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie stanie się platformą rozważań teoretycznych i wymiany doświadczeń badawczych i praktycznych. Implikacje płynące ze spotkania znajdą swoje odzwierciedlenie w programach polityki społecznej.

Zapraszamy zatem serdecznie Państwa do uczestnictwa w organizowanej przez nas Konferencji naukowej. Państwa obecność uświetni planowane spotkanie naukowe, a czynny w nim udział wzbogaci wartość merytoryczną Konferencji, natomiast implikacje z przedstawionych badań zostaną zauważone i odzwierciedlone w programach polityki społecznej.

Proponowane obszary problemowe Konferencji

1. Praca człowieka – wymiar teoretyczny.

2. Praca człowieka – wymiar społeczno-ekonomiczny i psychopedagogiczny.

3. Praca człowieka – wymiar etyczny.

4. Aspekty pracy w obszarze polityki oświatowej i w pedagogice szkolnej.

5. Problemy osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

6. Edukacja, szkolnictwo zawodowe a rynek pracy i jego wymagania.

7. Pedagog, nauczyciel na rynku pracy.

8. Pracownik socjalny a rynek pracy.

9. Wsparcie osób bezrobotnych w kontekście rynku pracy.

10. Aktywność i pozycja seniorów na rynku pracy.

Przewidujemy dwujęzyczną publikację książki pokonferencyjnej (w języku polskim i angielskim).

Ramowy program konferencji

29.05.2014 r. obrady odbędą się w Centrum Wystawowo-Konferencyjnym
na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie
(Wawel 9)

800 - 900

Rejestracja uczestników

900 – 930

Uroczyste otwarcie konferencji

930 – 1115

Obrady plenarne

1115 – 1145

Przerwa kawowa

1145 – 1330

Obrady plenarne

1330 – 1430

Obiad

1430 – 1630

Obrady plenarne

1630 – 1900

Zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wawelu,
przejście Traktem Królewskim do Placu Wszystkich Świętych

1930

Uroczysta kolacja u Prezydenta Miasta Krakowa w zabytkowych salach Urzędu Miasta Krakowa (sala Kupiecka i Lea)

pl. Wszystkich Świętych 3-4

30.05.2014 r. obrady odbędą się w Uniwersytecie Pedagogicznym,

Wydział Pedagogiczny,ul. Ingardena 4 w Krakowie, II piętro

900 – 1100

Obrady w sekcjach

1100 – 1130

Przerwa kawowa

1130 – 1300

Obrady w sekcjach

1300 – 1400

Sprawozdanie z pracy w sekcjach i podsumowanie konferencji

1400 – 1500

Obiad

1500

Dla chętnych proponujemy 3 trasy wycieczkowe, do wyboru*

1. Zwiedzanie Rynku Krakowskiego, Podziemia, Uniwersytet Jagielloński, Muzeum w Sukiennicach

2. Wycieczka do Muzeum Schindlera, Apteka pod Orłem, zwiedzanie krakowskiego Kazimierza

3. Zwiedzanie krakowskich instytucji socjalnych – Centrum Ojca Pio, Dom Samotnej Matki, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Wychowawczy.

* prosimy o wybranie jednej z propozycji

Udział w Konferencji:

1. Konferencja odbędzie się w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przy ul. Ingardena 4 oraz na Wzgórzu Wawelskim w Centrum Wystawowo-Konferencyjnym, ul. Wawel 9.

2. W ramach Konferencji przewiduje się imprezy towarzyszące.

3. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: universalizm@up.krakow.pl do 5 maja 2014 roku.

4. Artykuły zgodne ze wskazówkami edytorskimi prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: universalizm@up.krakow.pl do 16 lipca 2014 r.

5. Opłata za udział w Konferencji wynosi 400 zł. Wpłaty należy dokonać do dnia 5 maja 2014 r. przelewem bankowym na konto:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Bank Pekao SA oddział w Krakowie

przelew krajowy: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

przelew zagraniczny: PL 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687, Kod SWIFT: PKOPPLPW

z dopiskiem: DK – 163, imię i nazwisko uczestnika

(np. DK-163, Jan Kowalski)

Opłata konferencyjna obejmuje koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, posiłki, imprezy towarzyszące oraz koszty publikacji, natomiast nie obejmuje kosztów noclegu.

W razie potrzeby pośredniczymy w rezerwacji noclegów w hotelu Krakowiak lub Za Kolumnami (hotele Uniwersytetu Pedagogicznego).

Podajemy adresy niektórych hoteli:

Hotel Krakowiak, ul. Armii Krajowej 9, +48 12 662 70 06 – cena pokoju 2 osobowego – 110 zł, 1 osobowego – 80 zł,

Hotel studencki Żaczek, al. 3 Maja 5, +48 12 622 11 00 lub +48 12 622 13 00

Moon Hostel New, ul. Starowiślna 72, +48 506 506 880

Hotel Piast, ul. Piastowska 47, +48 12 622 31 00 lub +48 12 622 33 00

WSKAZÓWKI EDYTORSKIE

Struktura tekstu:

Imię i nazwisko autora, afiliacja

Tytuł, słowa kluczowe, abstrakt (do 1000 znaków) w jęz. polskim

Tytuł, słowa kluczowe, abstrakt (do 1000 znaków) jęz. angielskim

Tekst właściwy (1/2 arkusza wydawniczego, czyli ok. 12 stron):

1. Wprowadzenie/Wstęp

2. Część właściwa

3. Podsumowanie/Wnioski

Tytuły, śródtytuły – wytłuszczone

Przypisy: dolne wg wzoru spisu bibliograficznego.

(Uwaga: w przypisach dolnych najpierw podajemy inicjał imienia i nazwisko autora).

Bibliografia: w porządku alfabetycznym na końcu artykułu

W tekście nie stosujemy podkreśleń, nie dzielimy wyrazów, wyłączamy automatyczne wyróżnienia i wyliczenia.

Tekst składamy w programie Microsoft Word; krój pisma: Times New Roman, wielkość czcionki 12 punktów, odstępy między wierszami 1,5, marginesy 2,5 cm.

Ryciny, schematy, rysunki- dostosować do formatu kolumny 13×19 cm, tabele – wielkość czcionki 10 punktów.

BIBLIOGRAFIA

Monografie:

Pikuła N., Senior w przestrzeni społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Borgis, 2013.

Rozdział w monografii wieloautorskiej:

Kowalski J., O wartości pracy. [w:] Nowak J. (red.), Wymiar pracy ludzkiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013, s. 26-58.

Artykuł z czasopisma:

Kowalski J., O wartości pracy. „Labor et Educatio” 2013, nr 1, s. 19-32.

Netografia:

w przypadku e-booków, e-czasopism jak wyżej, z podaniem trybu dostępu (pełny link).

karta zgłoszenia:

pdf word

Adres do korespondencji

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Instytut Pracy Socjalnej

os. Stalowe 17

31-922 Kraków

tel.: +48 12 662 79 50, fax: +48 12 644 22 38

e-mail: universalizm@up.krakow.pl

Sekretarz naukowy Konferencji:

dr Magdalena Lubińska-Bogacka

tel.: +48 690043737

e-mail: lubinska.bogacka@gmail.com

Międzynarodowa Konferencja "UNIWERSALIZM PRACY LUDZKIEJ - WSPÓŁCZESNE KONOTACJE". Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronach:

Konferencje Naukowe

OFICJALNA STRONA KONFERENCJI

PROGRAM KONFERENCJI

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Ekosystem w pomocy społecznej”

3 czerwca 2013 roku odbyła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Ekosystem w pomocy społecznej”. Pomysłodawcą i jednym z głównych organizatorów była Katedra Pracy Socjalnej (dzisiejszy Instytut).